Новини от сайта

График за провеждане на изпити за годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение през 2019/2020 учебна година:

 
 
Picture of Марин Калинков
График за провеждане на изпити за годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение през 2019/2020 учебна година:
by Марин Калинков - Thursday, 28 May 2020, 12:40 PM
 


                     З а п о в е д №167 /26.05.2020г.

                                              

На основание чл.259,ал.1, р.VII,чл.118 ал.6,т.,2 от ЗПУО,Н.№11/1.09.2016г.,чл.33,ал.2,

чл.34,,ал.1,ал.6, чл.38,ал.1,т.1, чл.40,ал.1,т.1,т.2,чл.41,ал.1,т.3;решение на ПС ,заявления

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

        

1. График за провеждане на изпити за годишна оценка на ученици от самостоятелна форма на обучение  през 2019/2020 учебна година:

I.Комисия за организиране и дежурство на изпитите:

Председател: Димитър Делев Димитров - ЗДУД

Член:  Магдалена Веселинова Шиекова Кръстева- РН”ИКТ”

Времетраене на писмен изпит-3 астрономически часа, устен - времетраене – 30 минути, продължителност на изпитите за теоретичната  и практическа  част е по 1 астрономически час.  

 

Физическо възпитание и спорт- 12.06.2020г.- 09.30ч.

1.Даниел Методиев Николов - VIII клас

2.Оливия Миленова Попова  - XII клас 

3. Росица Петрова Петрова - X клас,

Комисия за проверка и оценка на практически изпит:

Председател: Радослав Младенов Вълков –  учител по ФВС

Член: Радостина Янчева Митева –  учител по ФВС

 

Музика - 30.06.2020г.- 09.30ч.,

1. Ангел Милчев Минчев  -- VIIIклас

2.Даниел Методиев Николов - VIII клас

3. Росица Петрова Петрова - X клас

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Марин Василев Калинков- учител по музика

Член: Бистра Георгиева Жекова - Главен учител по БЕЛ

Квестор:Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС

 

Философия --17.06.2020г. , 09.30ч.  

1.Даниел Методиев Николов - VIII клас

2. Росица Петрова Петрова - X клас

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Никола Александров Велев- учител по философия

Член: Иванка Славчева Андреева-Старши учител по история

Квестор:Радостина Янчева Митева- учител по ФВС

 

  Химия и опазване на околната среда– 19.06.2020г.- 09.30ч.,  

1.Мария Тончева Иванова - XI клас

2.Росица Петрова Петрова - X клас

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Жанета Делчева Делчева - учител по химия

Член: Екатерина Ангелова Костова - Старши учител по биология и химия 

 Квестор: Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС

 

Английски език IЧЕ - 24. 06.2020г. ,  

- Писмен –09.30ч.., Устен -13.00ч.

1.Даниел Методиев Николов - VIII клас

2. Росица Петрова Петрова - X клас

3.Мария Тончева Иванова - XI клас

4.Оливия Миленова Попова  - XII клас 

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Хилда Мартинова - Главен учител по английски език

Член: Калоян Дончев Добрев –учител по английски език

 Квестор:Весела Георгиева Недкова-Педагогически съветник

 

Биология и здравно образование –  18.06. 2020г. 09.30ч.,  

1.Мария Тончева Иванова - XI клас

2. Росица Петрова Петрова - X клас

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Екатерина Ангелова Костова-Старши учителпо биология

Член: Жанета Делчева Делчева-  учител по химия

Квестор:Антоанета Динкова Коджабашева-старши учител по БЕЛ

 

Информационни технологии – к-т № 310,  

   26.06.2020г. - 09.30ч. писмен., 13.00ч.- практически

1.Даниел Методиев Николов - VIII клас

2. Росица Петрова Петрова - X клас

Комисия за проверка и оценка :

 Председател: Димитър Делев Димитров - ЗДУД    

 Член: Иванка Костадинова Канева – учител по И и ИТ

Квестор: Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС

 

География и икономика – 15.06.2020г., 09.30ч.,  

1. Оливия Миленова Попова  - ХII клас

2. Росица Петрова Петрова - X клас

Комисия за проверка и оценка

Председател:  Атанаска Паунова Даскалова - Старши учител по география

Член: Иванка Славчева Андреева- Старши учител по география

 Квестор: Весела Георгиева Недкова-Педагогически съветник

 

История и цивилизация – 25.06.2020г. 09.30ч.,   

1.Гергана Георгиева Георгиева- X  клас

2.Росица Петрова Петрова - X клас

3.Естер Галинова Йосифова- XI клас

4. Оливия Миленова Попова  - ХII клас

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Тодор Митев Тодоров - Старши учител

Член: Иванка Славчева Андреева - Старши учител

 Квестор:Радостина Янчева Митева- учител по ФВС

 

 

 

Немски език IIЧЕ – 16.06.2020г.,

Писмен изпит - 09.30ч. ;  Устен изпит--  13.00ч.

1.Оливия Миленова Попова  - XII клас,

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Анелия Христова Койнова -  Старши учител по НЕ 

Член: Антоанета Динкова Коджабашева - Старши учител по НЕ

Квестор: Радослав Младенов Вълков- учител по ФВС

 

 

Математика – 23.06.2020г.  , 09.30ч.

1.Мария Тончева Иванова - XI клас

2. Росица Петрова Петрова - X клас

3.Даниел Методиев Николов - VIII клас

4.Оливия Миленова Попова  - XII клас,

Комисия за проверка и оценка:

Председател:Цветанка Каменова Христова – учител 

Член: Райна Божкова Кметова - учител 

Квестор:Весела Георгиева Недкова – Педагогически съветник

 

Физика и астрономия – 30.06.2020г.,09.30ч.,

1.Росица Петрова Петрова - X клас

2.Мария Тончева Иванова - XI клас

3. Оливия Миленова Попова  - XII клас

4. Таня Тончева Тончева  - XII клас-поправителен

5. Десислава Пламенова Кузманова - ХII клас - поправителен

Комисия за проверка и оценка:

Председател:Стефка Енчева Иванова- Старши учител

Член:  Екатерина Ангелова Костова-Старши учител

Квестор:  Весела Георгиева Недкова-Педагогически съветник

 

Български език и литература  - 22.06.2020г., 09.30ч.,

1.Даниел Методиев Николов - VIII клас

2.Гергана Георгиева Георгиева – X  клас

3.Росица Петрова Петрова - X клас

4.Мария Тончева Иванова - XI клас

5. Оливия Миленова Попова  - XII клас

 

Комисия за проверка и оценка:

 Председател: Илина Стефанова Кинева – Старши учител по БЕЛ

 Член: Бистра Георгиева Жекова - Главен учител

 Квестор: Радослав Младенов Вълков – учител по ФВС

 

Свят и личност  -  29.06.2020г., 09.30ч.,

1. Оливия Миленова Попова  - XII клас

Комисия за проверка и оценка:

Председател: Тодор Митев Тодоров- Старши учител

Член: Иванка Славчева Андреева- Старши учител

Квестор: Радостина Янчева Митева- учител по ФВС

 

 

 

Изобразително изкуство – 16.06.2020г., 09.30ч. , к-т 101

1.Даниел Методиев Николов - VIII клас

2.Росица Петрова Петрова - X клас

 

Изпитните материали се изготвят в срок от три дни преди деня на провеждане на изпита и се представят на директора за утвърждаване на изпитните материали/теми, тестове, билети/, проверката се извършва и резултата от изпита се обявява в срок три дни от получаване на изпитните работи за проверка на таблото на гимназията на фоаето на II-ри етаж.

Контрол по спазване и изпълнение на заповедта възлагам на Димитър Делев –

ЗД по УД и на отговорните за учениците от самостоятелна форма на обучение  преподаватели, за оформяне на учебната им документация.

Настоящата заповед да се сведе до учениците  и да се връчи на всички лица, участващи в провеждането и оценяването на изпитите, за сведение и изпълнение.

 

                                   

 

 

ДИРЕКТОР: ...........................

                                                           / К.КРЪСТЕВ /