Новини от сайта

Заповед на министъра на образованието!!!

 
 
Picture of Марин Калинков
Заповед на министъра на образованието!!!
by Марин Калинков - Friday, 15 May 2020, 1:15 PM
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката

З А П О В Е Д 

№ РД09-919/05.05.2020 г. 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 14, т. 1 от Наредба 

№ 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, 

във връзка с § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка с § 6, т. 2 

от същата наредба, както и във връзка с § 23, ал. 2 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г.,

изм. и доп., бр. 34 от 2020 г.), поради необходимост от създаване на условия за 

компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време 

на прекъсванията на учебния процес заради въвеждането в определени периоди на

противоепидемични мерки за неразпространяването на остри респираторни заболявания и 

мерките срещу разпространяването на COVID-19 в условията на обявеното в страната 

извънредно положение, както и с цел осигуряване на качествено образование 

И З М Е Н Я М 

Заповед № РД09-2150 от 27.08.2019 г., както следва: 

1. Изменям т. 1 „Дати за провеждане държавните зрелостни изпити“ и определям

следните дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за сесия май-юни: 

 Сесия май-юни

Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09,00 часа 

Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09,00 часа 

Държавни зрелостни изпити по желание по: 

 немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език,

химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г.,

начало 08,00 часа;

 математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14,00 часа;

 биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало08,00 часа; 

 английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14,00 часа.“ 

В останалата си част точка 1 остава непроменена. 

2. Изменям точка 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и 

оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година“, като за 

сесия май-юни за следните дейности определям нови дати, както следва: 

Определяне на квестори, на учители консултанти и на учители по 

чужд език за четене на текст

до 27.05.2020 г. 

Допускане до държавни зрелостни изпити до 29.05.2020 г. 

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по 

училища, сгради и зали 

до 29.05.2020 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни 

зрелостни изпити 

до 29.05.2020 г.

Оценяване на изпитните работи 03 – 14 юни 2020 г. 

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 15 юни 2020 г. 

Връчване на дипломите за завършено средно образование до 26 юни 2020 г. 

В останалата си част точка 2 остава непроменена. 

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради неотложна 

необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на 

учениците по време на прекъсванията на учебния процес следствие от предприетите 

спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на 

други вирусни заболявания, с което да се предотврати неосигуряване на качествено 

образование. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на 

образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления 

на образованието, както и на всички заинтересовани лица. 

Бъдете здрави...Кр. Кръстев