Новини от сайта

Поправителни Изпити за 12 класа!!!

 
 
Picture of Марин Калинков
Поправителни Изпити за 12 класа!!!
by Марин Калинков - Thursday, 14 May 2020, 9:25 PM
 

 ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН БОГОРОВ”

0391/25525 6400 Димитровград, бул. “Хр. Ботев” №45


З а п о в е д № 224/ 29.08.2019г.

На основание чл.259,ал.1от ЗПУО,

Н.№11/2016г.,  чл.33,ал.1,чл.34,ал.1,

ал.8,чл.40,ал.1,т.1,т.2  на   МОН и 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :


График и комисии за провеждане на изпити – поправителни  , за определяне на годишна оценка, на ученици от 12 клас, дневна и самостоятелна  форма на обучение за учебната 2019/2020г.

I.Комисия за организиране и дежурство на изпитите:

Председател:Димитър Делев Димитров-ЗД по УД

Член: Магдалена Веселинова Шиекова-Кръстева - РН”ИКТ”


Български език и литература  - 20.05.2020г., 09. 30ч., к-т № 207,

1.Емил Тенчев Гочев – 12в клас 

2.Стефан Анетов Попов  – 12в клас 

Комисия за проверка и оценка: 

 Председател: Антоанета Динкова Коджабашева - Старши учител БЕЛ 

Член: Илина Стефанова Кинева – Старши учител по БЕЛ

 Квестор: Радослав Младенов Вълков - учител по ФВСАнглийски език , І-ви ЧЕ., 15.05.2020г.,09.00ч., к-т  № 203


 15.05.2020г. – 09.00ч.- писмен изпит ; 13.00ч.- устен  изпит

1.Стефан Анетов Попов- 12 в клас


Комисия за проверка и оценка: 

Председател:  Калоян Дончев Добрев- учител по АЕ 

Член: Хилда Миланова Мартинова- Главен учител по АЕ

Квестор: Весела Георгиева Недкова – Педагогически съветник


Математика  - 21.05.2020г.,09.30 ч.,кабинет № 211

1.Стефан Анетов Попов – 12 в клас

2.Полина Ивова Иванова -12 в клас

Комисия за проверка и оценка:

Председател:Райна Божкова Кметова –учител по математика

Член:Цветанка Георгиева Христова  -учител по математика

Квестор:Радослав Младенов Вълков –учител по ФВСГеография и икономика – 18.05.2020г.- 09.30ч., к-т №209

1.Таня Тончева Тончева – 12 клас, СФО, поправителен изпит

Комисия за проверка и оценка

Председател:  Атанаска Паунова Даскалова - Старши учител по география

Член: Иванка Славчева Андреева- Старши учител по география

Квестор:  Весела Георгиева Недкова – Педагогически съветник


Физика и астрономия –  19 .05.2020г., 09.30ч., к-т физика №305 

1.Десислава Пламенова Кузманова -12 клас, СФО, поправителен изпит

2.Таня Тончева Тончева – 12 клас, СФО, годишна оценка

3.Боян Здравков Пашанков – 12 в клас

4.Емил Тенчев Гочев – 12 в клас

5.Полина Ивова Иванова -12 в клас

6.Стефан Анетов Попов – 12 в клас

Комисия за проверка и оценка:

Председател:Стефка Енчева Иванова- Старши учител по физика

Член:  Екатерина Ангелова Костова – Старши  учител по биология и химия

Квестор: Весела Георгиева Недкова – Педагогически съветник 

 Изпитните материали се изготвят в срок от три дни преди деня на провеждане на изпита и се представят на директора за утвърждаване на изпитните материали /теми, тестове, билети/, проверката се извършва в същия кабинет и резултата от изпита се обявява в срок три дни от получаване на изпитните работи за проверка на таблото на гимназията на фоаето на II-ри етаж.

Контрол по спазване и изпълнение на заповедта възлагам на Димитър Делев – ПД по УД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учениците , на класните ръководители и всички лица, участващи в провеждането на изпитите за сведение и изпълнение.

За всички изпити ще се спазват санитарно –хигиенните изисквания съгласно заповедта на Министъра на МНЗ.Моля всички ученици и колеги които ще се явяват на изпити и са квестори да си носят маски и ръкавици.


ДИРЕКТОР: ...........................

/ К.КРЪСТЕВ /